Clàusula LOPD

L’informem que la seva adreça de correu electrònic així com la resta de dades personals proporcionades seran objecte de tractament als nostres fitxers, amb la finalitat de mantenir la nostra agenda de contactes i per atendre les seves sol·licituds per via electrònica. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999 per escrit a FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA, D’ACCIÓ SOCIAL (FUNDACIÓ LA VINYA) C/ Ermita 65, 08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona o per mitjà d’aquesta adreça d’email. La informació inclosa en aquest correu és confidencial, sent d’ús exclusiu pel destinatari indicat. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, li preguem ens ho notifiqui immediatament per aquesta via, procedint a l’eliminació del missatge i tots els fitxers adjunts sense enregistrar-los.

Le informamos que su dirección de correo electrónico y el resto de los datos de carácter personal aportados serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar nuestra agenda de contactos así como atender sus solicitudes por vía electrónica. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante notificación escrita a FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA, D’ACCIÓ SOCIAL (FUNDACIÓ LA VINYA) C/ Ermita 65, 08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona o a través de este dirección de email. La información incluida en este email es confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario indicado. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a la eliminación del mensaje junto con sus ficheros anexos sin grabarlos.

We inform you that your email address and the rest of your personal data will be included in our files for the purposes of managing our agenda and to attend through electronic means your petitions. You may exercise the rights of access, rectification, cancellation, and opposition, in the terms established in the Law 15/1999 at FUNDACIÓ PRIVADA LA VINYA, D’ACCIÓ SOCIAL (FUNDACIÓ LA VINYA) C/ Ermita 65, 08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona or via this email address. The information contained in this message is confidential, for the exclusive use of the addressee. If you read this message and you are not the addressee, please notify us immediately and delete the mail and included files without recording them.